Uburenganzira bwo kwemera cyangwa kwanga kuzungura

Yanditswe: 09-01-2017

Ntawe uhatirwa kwemera kuzungura cyangwa gufata indagano yagenewe. Uzungura wese afite uburenganzira bwo kwemera cyangwa kwanga.indagano.

Kwemera izungura cyangwa indagano bikorwa ku mugaragaro. Iyo uzungura atagize icyo avuga kandi yaramenyeshejwe ko ari mu bazungura, bifatwa nk’aho yemeye kuzungura. Haseguriwe ibiteganywa mu ngingo ya 87, agace ka 3°, uwemeye kuzungura azungura umutungo n’imyenda by’uwapfuye.

Guhitamo kuzungura

Guhitamo kuzungura bikorwa mu gihe cy’amezi atandatu (6) abarwa uhereye ku itariki uzungura cyangwa uragwa yamenyesherejweho n’ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa ko afite uburenganzira bwo kuzungura cyangwa ku munsi we ubwe yagaragajeho ko afite ubwo burenganzira. Umuntu ufite ububasha bwa kibyeyi ku mwana utaragera ku myaka y’ubukure ni we umuhitiramo kuzungura cyangwa kutazungura, mu gihe umuntu mukuru wambuwe ubushobozi we ahitirwamo n’umwishingizi we. Iyo umuntu apfuye atemeye cyangwa ngo yange kuzungura, bikorwa n’abamuzungura.

Inkurikizi zo kwemera kuzungura

Iyo yemeye kuzungura, umuzungura wese agomba kuriha imyenda y’uwapfuye mu kigereranyo cy’uruhare agomba kubona ku mutungo uzungurwa.

Uwishyuye umwenda wose ashobora gusaba urukiko ko hahamagazwa abazungura kugira ngo bishyure uruhare rwabo kuri uwo mwenda.

Uburyo kwanga kuzungura bikorwamo

Kwanga kuzungura bigomba kugaragazwa kandi bigakorwa mu nyandiko. Iyo uzungura atazi cyangwa adashobora kwandika, ashobora kuvuga mu magambo ko yanze kuzungura mu gihe cyagenwe. Kwanga kuzungura bimenyeshwa abandi bazungura cyangwa bikamenyeshwa ushinzwe kwegeranya umutungo iyo hari uwagenwe imbere y’abatangabuhamya babiri (2).

Inkurikizi zo kwanga kuzungura

Uzungura wanze kuzungura afatwa nk’aho atigeze ashyirwa mu bagomba kuzungura. Ntasabwa kwishyura imyenda ikurwa ku mutungo uzungurwa.

Ukwisubiraho mu guhitamo kuzungura

Uzungura cyangwa uwahawe indagano wemeye cyangwa wanze kuzungura ntashobora kwisubiraho iyo igihe cyo guhitamo cyarangiye, keretse iyo byabayeho hakoreshejwe uburiganya, ingufu cyangwa ibikangisho kandi bikaregerwa mu rukiko mu gihe cy’amezi cumi n’abiri (12) uhereye igihe ubwo buriganya, ingufu,cyangwa ibikangisho byarangiriye.

Icyo gihe cy’amezi cumi n’abiri (12) gishobora kongerwa habonetse impamvu zigaragara kandi zifatika.

Byakuwe mu itegeko Nº27/2016 ryo ku wa 08/07/2016, Itegeko rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, ryasohotse mu igazeti ya leta No 31 yo kuwa 01 Kanama, 2016

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe