Ahabanza » Uburinganire » Mu muco » Igisobanuro cy’indagano nuko itangwa

Igisobanuro cy’indagano nuko itangwa

Yanditswe kuwa 27-10-2016 Saa 05 : 49

Indangano ni impano itangwa mu buryo bw’irage nyir’ukuyihabwa akayegukana ari uko uwayimuhaye yapfuye.

Ubwoko bw’indagano

Indagano ishobora gukorwa ku mutungo wose, ku gice cy’umutungo cyangwa ku bintu runaka.

Indagano ku mutungo wose iha nyir’ukuyihabwa uburenganzira ku bintu byose bigize umutungo wose uwapfuye yemerewe gutanga. Indagano ku gice cy’umutungo iha nyir’ukuyihabwa uburenganzira ku gice cy’ibintu bigize umutungo uwapfuye yemerewe gutanga.

Naho indagano ku bintu runaka iha uburenganzira nyir’ukuyihabwa ku kintu cyangwa ku bintu runaka ku mutungo uwapfuye yemerewe gutanga.
Inshingano zikomoka ku itangwa ry’indagano

Uwahawe indagano mu mutungo w’uwapfuye nt anshingano agira zo kwishyura imyenda y’uwamuhaye indagano.

Gutanga indagano ku itsinda ry’abantu bafite icyo bahuriyeho

Iyo umuntu atanze indagano akayiha itsinda ry’abantu bafite icyo bahuriyeho bo mu gace runaka, iyo ndagano ifatwa n’ubuyobozi bw’akarere ako gace gaherereyemo kugeza igihe cyo kwegeranya umutungo watanzweho indagano, bakawushyikiriza ba nyirawo.

Iyo abahabwa indagano bari mu turere dutandukanye, indagano ifatwa na minisiteri ifite imibereho myiza mu inshingano zayo, ikayiha abahawe indagano

Inkurikizi z’indagano

Ibintu byatanzweho indagano n’ibibikomokaho byose n’indishyi zabyo zo mu bwishingizi bihabwa uwahawe indagano uhereye ku munsi irage ryatangiriyeho cyeretse iyo uraga abigennye ukundi.

Indagano ihawe ababerewemo umwenda ntabwo ifatwa nk’ihwanisha myenda

Guta agaciro kw’indagano

Indagano ita agaciro iyo :

Uwahawe indagano apfuye mbere y’uwaraze, uretse igihe ashobora guhagararirwa.
Icyari cyaratanzweho indagano cyangiritse cyose uwayitanze akiriho
Uwahawe indagano ayaze cyangwa habayeho impamvu zo kwamburwa uburenganzira bwo kwakira indagano

Byakuwe mu itegeko Nº27/2016 ryo ku wa 08/07/2016, Itegeko rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, ryasohotse mu igazeti ya leta No 31 yo kuwa 01 Kanama, 2016

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe