Isosi y’imboga n’amata

Ibikoresho :
- Imboga za dodo umufungo 1
- Amata 1/3 ya litiro
- Igitunguru 1cy’umweru
- Ifarini ikiyiko 1
- Amazi ashyushye litiro 1
- Igitunguru 1

Uko bikorwa :
- Kuronga imboga neza, ukazikatamo uduce duto cyane,
- Gukata igitunguru,
- Gushyushya mavuta make, ugakarangamo za mboga ku buryo zidashirira
- Sukamo cya gitunguru
- Kunyanyagizamo ifarini bigatogota ukabivanga
- Gusukamo amazi ashyushe n’amata
- Gucanira ku muriro mukebyamara akanya bibira ugashyiramo umunyu ukabirekera ku -ziko iminota 20
- kubigabura bigishyushye.

Byatanzwe na Hector kuri cuisineactuelle.fr