Inkoko y’inyarwanda idakaranze

Yanditswe: 13-11-2017

Mwaba mumenyereye guteka inkoko muyikaranze cyangwa muyitekanye n’isosi. Ubu ni ubundi buryo butandukanye kandi buberanye n’inkoko z’inyarwanda akenshi usanga zikomeye. Ubu buryo butuma zoroha.

Ni uburyo bwo guteka bushingiye ku kumara umwanya munini. Utangira ukoresha umuriro muke hanyuma ukavana ku muriro. Ugomba ariko gukoresha bwa bwoko bw’amasafuriya aremereye yitwa cocotte (Atari aya aluminium) kandi ifunze neza.

Iyo safuriya rero iremereye igomba kuba ntoya aho inkoko ikwiramo ntihagire umwanya usigara ku buryo wajyamo umwuka

Birasaba kandi n’umufuniko ukwiriyeho neza, Mu gihe utabyizeye neza wafata urupapuro rwa aluminium ukaruzengurutsa neza isafuriya ukareba neza ko wahinnye impande zose kuburyo nta mwuka uri busohoke. Warangiza ugapfundikira.

Ibikoresho

  • Inkoko yose cyangwa ibice 4 by’amaguru y’inkoko
  • Karoti 2 zihase zikase mo utuce tw’utuziga
  • Igitunguru gihase gikase mo uduce tw’utuziga
  • Puwaro 1 cg 2 niba muyifite ikasemo uduce duto
  • Utubabi twa celeri niba mudushaka. Ntago ari ngombwa cyane
  • Cube y’Umufa (icuruzwa mu ma alimentation uba ukomeye kandi forme ya cube)

Uko itegurwa

Niba muri bukoreshe inkoko yose mwashyira igice cy’ibirungo mwakoresheje mu nda yayo izindi hasi kuri ya safuriya. Niba muri bukoreshe amaguru y’inkoko wabanza ugashyira ibirungo hasi mu isafuriya ugashyiraho amaguru 2 hejuru, ukongera ugashyiraho imboga hanyuma ugashyiraho ibice bisigaye by’inkoko.

Shyiramo amazi ahagije arengeye inkoko gato uvunguriremo ama cube y’umufa.

Shyiraho wa mufuniko wa aluminium urebe ko upfundikiye neza hanyuma ubishyire ku muriro.

Bitangiye kubira gabanya umuriro cyane ureke bishye gahoro gahoro mu gihe cy’iminota 45, muri iyo minota yose ntufungure isafuriya.

Hanyuma uzimye umuriro ugumishe ya nkoko muri ya safuriya igifunze mu masaha 2 cyangwa 3. Muri ayo masaha yose ntufungure isafuriya, nubwo bitoroshye kubera impumuro nziza cyane yabyo.

Inkoko yanyu yahiye kereka niba mushaka gutegura plat iri special, hamwe n’isosi yayo.

Muri icyo gihe Fata 2dl cyangwa dl3 za crème fraiche, uyishyire mu gasafuriya gato ushyire ku muriro ureke bibire gahoro n’akunyu gacye shyiramo n’agasenda gake n’ utubabi 2 twa tayi. (romarin)

Bireke bishye uvanga buhoro buhoro kugeza aho crème isa nk’ifashe.

Fata ya nkoko uyikatemo uduce duto uyishyire mu isafuriya ijya mu ifuru hagati yazo ushyiremo utubabi twa teyi

Suka ya sosi ya crème kuri ya nkoko ubushyire mu ifuru kuri degree 200 mu gihe cy’ minota 20 cyangwa 25.

Isosi izafata irangi kandi n’inkoko izaba yafashe impumuro nziza ya teyi.

Ushobora kubitegurana n’umuceri cyangwa ibirayi, imiteja na salade y’imboga

Madame Marie.

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe