Ibyo wasobanukirwa mu myitwarire y’ingimbi n’abangavu

Yanditswe: 04-09-2017

Umwe watangiye ari urusoro, ageze aho aba ingimbi cyangwa umwangavu bitewe n’uko ari umuhungu cyangwa umukobwa ! Icyi cyiciro ababyeyi benshi baragitinya ! Bamwe mu banyarwanda ba kera baravuga ngo ” Umwana ageze mu irera ribi

Si ababyeyi gusa baterwa impungenge n’iki cyiciro, ahubwo n’abana ubwabo baba barabwiwe byinshi ! Rimwe na rimwe bakagira ubwoba ! Icyakora si ubwoba gusa, haba harimo n’amatsiko yo kumenya uko umuntu ava mu bwana ajya mu kuba umuntu mukuru !

Bamwe mu bana bageze muri icyi cyiciro cy’imyaka baba babona ibyiciro byose byabanje byararanzwe n’ikandamizwa ! Umubare munini ukaba uwahawe ibihano bikakaye, harabuze impuhwe cyangwa barahanwe batasobanukiwe impamvu yacyo cyangwa na none barahawe ibihano bidahuye n’ikosa ! Abenshi muri bo igitekerezo cya mbere kiba ari ukwiganzura umubyeyi !

1. Ese koko iki kigero kirangwa n’impinduka mu myitwarire y’abangavu n’ingimbi ?
Umuhanga mu by’imyitwarire n’imitekerereze ya muntu witwa Phillipe Jeannette, avuga ko izo mpinduka mu myitwarire zidasanzwe bishingiye ku guhinduka k’uwari umwana aba noneho umuntu mukuru ! Ahamagarira ababyeyi kumenya igihinduka ku mwana ! Kandi akabasaba kuba hafi y’abana, badafite ubwoba, kuko ku mwana we umuhangayiko uba uhari bitewe n’ibihindukira icyarimwe muri we !

2. Ese mu by’ukuri Izo mpinduka ni iki ?
Ni ihindagurika rivana umuntu mu bwana ajya mu kuba umuntu mukuru ! Umwana ava mu mutekano we, aho yumvaga atuje, ari hamwe, umutekano we wose urinzwe n’ababyeyi, akajya aho noneho na we agomba kwirwariza, agakora byose nk’umuntu mukuru !

Aha ni ho umurage umwana yahawe n’ababyeyi ugaragarira, kuko ibyo yababonyeho atangira kubigira ibye : uburere, imico, uturemangingo (genes),…Ibyo bigatuma rero yibaza niba ibyo afite koko bihagije kugira ngo yumve ko ari mukuru kandi n’abandi babone ko atakiri umwana ! Mbese atangira kwibaza ati : muri njye hari iki kingaragaza nk’umuntu mukuru ? Ese ndihagije ngo mve mu kwaha kw’ababyeyi noneho ibikorwa n’ibitekerezo byanjye binyitirirwe ?

Ku ruhande rwa sosiyeti ho, iki kigero kiza ari igisubizo ku cyo yari itegereje ku mwana ! Iba itegereje ibimenyetso by’uko uwari umwana aba mukuru, *aba umuntu wigenga ukora mu izina rye, uhabwa inshingano kandi akaba yanagira uruhare mu gukomeza umurimo wo kurema abandi bantu biyongera ku mubare w’abatuye isi !

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe