Ibyo wakwitwararika ku mwana uri hagati y’imyaka 3 na 6

Yanditswe: 14-08-2017

Muri iki kiciro niho yiga gukora kandi akaba noneho akora ibyo azi. Umwana yiga umuco w’urugo, yiga kuba umugore cyangwa umugabo, atsura umubano n’ibindi. Twabonye kandi ko buri mubyeyi ari ndasimburwa. Ahanini imyitwarire umwana agira muri iki kigero niyo agira amaze kuba umuntu mukuru. Niyo mpamvu buri mubyeyi aba akwiye kuba maso.

Umwana utarafashijwe mu gihe yigaga gukora, afata ibyo yagerageje byose nk’ukuri. Igihe akuze ibyo kuba yagirwa inama mu byo apanga ntabikozwa. Ahora azi ko ari we uri mu kuri, ajya impaka za ngo turwane. Uwabujinwe byose abwirwa ko atari byo, aripfumbata, nk’aho yavuze ati : icyo nakora cyose nticyemerwa, sinjya ngira ukuri mu byo nkora.

Utarabwiwe na rimwe yego cyangwa oya igihe yakoraga, agasenyerwa ibyo yakoze yabirangije, we azahora ashidikanya. Icyo akoze avuge ati : “ndahabwa impundu ntabarutse, nta wamenya !”, kugeza no ku cyo yikoreye ubwe adafite uri bukimubaze !

Umwana wo muri iki cyiciro akeneye igitsure kugira ngo atagira ibyo atsimbararaho bitari ukuri, kandi yige gutumwa no kumenya ko ku isi umuntu agira amategeko amugenga. Abenshi mu batarabonye igitsure, bahangana n’aba-chefs mu kazi, ntibazi kwiyoroshya no kumvira amategeko. Usanga no muri sosiyeti bagirana ibibazo n’ikintu cyose cyitwa itegeko.

Abana bo muri iki kigero bigira ku babyeyi bahuje igitsina. Umukobwa yiga kuba umugore n’umubyeyi, umuhungu yiga kuba umugabo cg papa. Iyo ababyeyi batabonetse ngo babarebereho, iyo babaye bakuru basa n’abareremba mu kirere kuko nta musingi ukomeye bubakiyeho ! Usanga bafite abajyanama benshi, kandi bamwe bakaba banabayobya, kubera ko nta shusho bafite yabiteretsemo y’uko umuntu aba umugore cyangwa umugabo ! Ibyo babonye byose barasakuma, ntibamenya ikiri cyo n’ikitari cyo. Aba nibo basamira hejuru imico mvamahanga, bakanabikabyamo badashyizemo gushishoza.

Umwana uri muri iki kigero yikundira umubyeyi badahuje igitsina. Umuhungu aba ashaka kwikubira nyina, umukobwa aba ashaka se ! Iyo umubyeyi atwawe n’uko umwana amwifuza, ntamufashe kwiga imico y’uwo bahuje igitsina, biba ari nko kumwemerera ko byemewe kwigarurira umugore cyangwa umugabo w’undi ! Benshi mu baca inyuma abo bashakanye, ni aha biba byarapfiriye !

Umwana wo muri iki kigero akeneye ko ababyeyi bombi baboneka. Umukobwa urezwe na se gusa, usibye na bimwe tubonye haruguru, yiga kuba umugabo ! Niyubaka urugo azagongana n’umugabo we, usange ntiyuzuza inshingano ze nk’umugore, ahubwo urugo rurasa n’ururimo abagabo babiri.

Ku rundi ruhande umuhungu urezwe na nyina gusa, yiga byinshi by’abagore. Iyo umubyeyi w’umugore atanze igitsure kuri iyi myaka, abahungu be bashobora guhurwa gushaka ! Kuko bafite ishusho y’umugore ugira amahane, wihinduranya, ugaragaza urukundo akanya gato akandi akaba ararakaye kandi atanze ibihano bishobora kuba binakakaye ! Abakobwa bashobora kuba ibishegabo kuko babonye ishusho y’umubyeyi w’umugabo mu mugore !

Umwanzuro kuri iki cyiciro cy’imikurire y’umwana

Iki cyiciro cy’imikurire ni icyiciro gisaba buri mubyeyi guhagarara neza mu mwanya we. Niba ari umugabo, akamenya inshingano ze, akazibamo bityo umwana w’umuhungu akamufatiraho urugero. Umugore na we akaba mu mwanya we, akamenya inshingano ze, ku buryo umwana w’umukobwa amufatiraho urugero.

Aha kandi ni ho buri mwana amenyera inshingano z’umubyeyi badahuje igitsina. Ku buryo iyo bashyingiwe nta wivanga mu nshingano z’undi, dore ko biri mu bisigaye bitera amakimbirane mu ngo muri iki gihe. N’ubwo usanga ubuzima bwarahindutse cyane ku buryo inshingano nyinshi ziri hanze y’urugo, ariko umwana akwiye kumenya izo ari zo n’umusaruro wazo !

Source : abatozabingo.org

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe