Ingaruka ziterwa no kuba abashakanye badataha hamwe

Yanditswe: 19-07-2017

Muri iyi minsi usanga abashakanye hari ubwo batabana kubera impamvu zitandukanye zirimo akazi, amasomo n’ibindi. Abantu rero ntibabivugaho rumwe. Bamwe bavuga ko bisenya ingo, abandi bakavuga ngo ahubwo bifasha urukundo guhora ari rushya. Ese uwufite ukuri muri aba ni uwuhe ?

Ukuri kw’abavuga ko bisenya ingo kurahari. Hari ubwo ako kazi kaba gahemba intica ntikize, ugasanga uburyo bw’ikoranabuhanga kugirango bakomeze kungurana ibitekerezo kuri buri cyemezo kireba urugo rwabo ntibushoboka.

Biroroshye cyane ko iyo abashakanye batari kumwe buri wese akora ibyo yitekerereje, kandi uwo bashakanye yazamubaza impamvu yabikoze atyo, akamubwira ko ari ho ibitekerezo bye byagarukiraga kandi ko atari ahari ngo bafatire imyanzuro hamwe.

Ugasanga uguhura kwabo kuzuye amakimbirane, kandi iyo baba babana ayo makimbirane yari gukumirwa hakiri kare.

Ku rundi ruhande, abashakanye baba bakorera menshi, bikoroshya kuraruka. Gukemura ibibazo by’urugo bikeneye amafaranga, ntibihagije. No gutagaguza urukundo ni akajagari.

Ibyo wakoresha amafaranga byose utabyumvikanyeho n’uwo mwashakanye, byitwa isesagura ! Ni ukumuca inyuma mu yandi magambo. Ntibikwiye kuba urwitwazo ko amafanga yose mukeneye muyabona, ngo murengere muyatange no mu bidakenewe, cyangwa mu bikenewe n’umwe ku nyungu ze bwite. Iyo umuntu yashatse, ntiyongera na rimwe kugira inyungu ze bwite.

Hari n’igihe bituma buri wese yadukana utundi tugeso. Gusangira akabisi n’agahiye bitagishoboka, buri wese yirwanaho, rimwe na rimwe ugasanga havutse ubusambo, ukwikubira, ukudashyira mu gaciro, isesagura, kugorobereza ku gasozi, n’ibindi.

Hari n’aho usanga haziyemo gucana inyuma. Bamwe ngo usize inyama ku ishyiga akagaruka akayisanga aba atagira ababo, abandi ngo udahari igiti ntikimugwira. Ariko ibi byose bituruka ku kutamenya kwiyubaha no ku kutamenya kwihangana. Ikindi kandi iyo umuntu atazirikanye isezerano yagiranye n’uwo bashakanye, nta kabuza yabirengaho. Abenshi bibuka ibitereko basheshe !

Ku rundi ruhande ariko, abavuga ko bituma urukundo rukomeza kuba rushya nabo bafite ukuri. N’ubwo twe tubyita amaburakindi. Hari aho rwose abashakanye bakoresha uburyo bwose bushoboka, bakabaho nk’ababana.

Bagakoresha ikoranabunga ku buryo bakomeza kupangira hamwe gahunda z’urugo, ku byemezo binini n’ibito bakajya inama, bagakomeza kubwirana utugambo tw’urukundo no gushyigikirana mu bihe bibi n’ibyiza banyuramo. Gusa nta washishikariza abantu kubaho batabana kandi barashakanye.

Ameza atatu y’abashakanye agomba kubahirizwa, kandi ni yo yerekana ko abantu bashakanye. Ameza y’ifunguro, ameza y’isengesho, n’ikiryamo.

Kubakira ku bitekerezo gusa burya si byo. Nta ho byaba bitandukaniye na cya gihe cyo kureshyanya. Ikindi kandi abashakanye baba bafite bombi inshingano yo kubyara no kurera abana babyaye. Ntimwabyara nta mushyikirano mpuzabitsina wabayeho (usibye ibyateye byo guhuriza intanga mu bindi bikoresho : uba utangiye gutakaza inshingano yo kurera kuko umubyeyi nyawe atangira kurerera umwana mu nda), kandi n’abana baba bakeneye uburere bw’ababyeyi buri wese mu nshingano ze.

Aho bishoboka, mushyiremo imbaraga zose mufite mubane buri munsi. N’ubwo nta cyo mwica, hari n’ibyo mwakiza bidashoboka. Iyo abantu batabana buri wese aba afite umwanya munini cyangwa muto wo kubaho nk’utarashatse ! Ako kantu ntikabura !

Hari n’ababikundira ko udukosa tumwe na tumwe twa buri kanya tutamenyekana. Ibi byaba ari ukubana mutaziranye. Kuba mutabipfa, byo ni byiza. Kuba mutaziranye muri utwo dukosa si byo. Ashobora gukeka ko yashatse intungane kandi yifitiye ruharwa. Baba kumwe akaba Rwubikangohe, batandukana akaba Rwuburangeso.

Abashakanye buri wese aba agomba kumenya undi, ku buryo n’utu tugeso n’udukosa, buri wese amenya uko abyitwaramo, mugafata n’umwanya wo kubisengera kuri ya meza y’isengesho, akorerwamo igikorwa cyo guca bugufi, gusabirana, gusabana imbabazi no kubabarirana. Ntiwasengera icyo utamenye, kandi icyo utamenye gishobora kukugiraho ingaruka mbi !

Source : abatozabingo.org

Ibitekerezo byanyu

  • Mwiriwe neza.
    Ibivuzwe haruguru bifitemo ukuri ariko ntitwirengagize ko hari nigihe utwo tugeso mwavuze tunagirwa nababana umunsi kuwundi kurusha abatabana hamwe.

    Jye nahisemo kujya nsenga Imana ngo inyubakire indindire aho ntari kuko yo yonyine niyo yashobora aho tutari.

    Murakoze.

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe