Uko mwakwirinda ko umwana wavutse yangiza umubano wanyu

Yanditswe: 13-07-2017

Iyo umwana avutse bishobora gutuma abashakanye bishima cyane ariko nanone bakumva bahangayitse. Kubera ko muba muri ababyeyi bashya, mushobora gutungurwa no kubona ko igihe cyanyu cyose n’imbaraga zanyu zose muzabikoresha mwita ku mwana wanyu.

Kudasinzira hamwe n’ihindagurika mu byiyumvo bishobora gutuma imishyikirano yanyu izamo agatotsi. Wowe n’uwo mwashakanye mugomba kugira icyo muhindura kugira ngo mwite ku mwana wanyu kandi mubungabunge ishyingiranwa ryanyu.

Musobanukirwe uko umwana ahindura urukundo rwanyu : Iyo ukibyara, ni ibisanzwe ko wita cyane ku mwana. Ariko kandi, umugabo wawe ashobora gutekereza ko umwirengagiza, bityo ntukibagirwe ko na we aba akeneye ko umwitaho. Iyo wihanganye ukagaragaza ubugwaneza, ushobora kumufasha kumva ko akeneye no kugira uruhare mu kwita ku mwana wanyu.

Mugabo nawe zirikana ko umugore wawe azakoresha imbaraga hafi ya zose yita ku mwana wanyu. Afite inshingano nshya kandi ashobora kumva ananiwe cyangwa akumva yihebye. Hari n’igihe ashobora kukurakarira, ariko ujye ugerageza gutuza, kubera ko “utinda kurakara aruta umunyambaraga”. Jya ugaragaza ubushishozi kandi umushyigikire.

Icyo mwakora :

  1. Abagabo : Mujye mufasha abagore banyu kwita ku mwana ndetse na nijoro. Gabanya igihe umara mu bindi bikorwa kugira ngo ubone igihe cyo kuba uri kumwe n’umugore wawe n’umwana wawe
  2. Abagore : Umugabo wawe nashaka kugufasha kwita ku mwana, ujye wemera ubwo bufasha. Naramuka atabikoze neza ntukamunenge, ahubwo ujye umwereka mu bugwaneza uko bikorwa

Mukomeze imishyikirano mwari mufitanye : Nubwo haba hari umuntu mushya winjiye mu muryango wanyu, mujye mwibuka ko wowe n’uwo mwashakanye mukiri “umubiri umwe.” Mujye mushyiraho imihati yose kugira ngo imishyikirano yanyu ikomeze gukomera. Bagore, mujye mushimira abagabo banyu babafasha kandi bakabashyigikira. Amagambo yanyu yo gushimira ashobora ‘gukiza’

Bagabo, mujye mubwira abagore banyu ko mubakunda kandi ko mubaha agaciro. Mujye mubashimira ko bita ku muryango. Buri wese ntakomeze gushaka inyungu ze bwite, ahubwo ashake iza mugenzi we. Buri gihe ujye ukora icyabera cyiza uwo mwashakanye.

Mujye mufata igihe muganire, buri wese ashimire mugenzi we kandi amutege amatwi. Ntimukarangwe n’ubwikunde mu birebana n’imibonano mpuzabitsina. Jya wita ku byo uwo mwashakanye akeneye. Bityo rero mujye muganira kuri iyo ngingo mwembi nta cyo mukinganye. Nimukomeza kwihangana no kumva ibyo buri wese akeneye bizashimangira imishyikirano mufitanye.

Icyo mwakora :

  • Ntimukibagirwe kugena igihe cyo kuba muri kumwe mwembi
  • Jya ukora utuntu duto tugaragariza uwo mwashakanye ko umukunda, urugero nko kumwoherereza ubutumwa bugufi cyangwa impano yoroheje
  • Mwigire hamwe uko muzarera umwana wanyu ; Muteganye ibyo muzakora kugira ngo mwigishe umwana wanyu. Aba afite ubushobozi butangaje bwo kwiga na mbere y’uko avuka. Iyo umwana akiri mu nda, ashobora kumenya ijwi ryawe n’ibyiyumvo byawe.

Jya umusomera kuva akiri uruhinja. Nubwo atasobanukirwa ibyo urimo usoma, bishobora gutuma azakunda gusoma nakura. Nta gihe umwana aba ari muto cyane ku buryo atagutega amatwi mu gihe umubwira. Jya usubiriramo umwana wawe amagambo n’ibitekerezo by’ibanze ku buryo atangira kwiga hakiri kare. Niba mu rugo rwanyu mukunda gusenga utangire umumenyereze kumubwira ibitekerezo byo muri Bibiliya

Muramutse mukurikije izi nama ntabwo umwana yaza kubabera imbogamizi mu rukundo rwanyu ahubwo nyuma n’igihe gito wowe n’uwo mwshakanye muzumva muguwe neza, muri ababyeyi bifitiye icyizere. Kurera umwana bishobora gutuma murushaho kugaragaza urukundo, kwihangana no kugwa neza. Nimukorera hamwe kandi buri wese agashyigikira mugenzi we , kugira umwana bizatuma murushaho kugirana imishyikirano ya bugufi.

Source ; jw.org

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe