Uburyo bwiza bwo kuganiriza umwana kuva ukimutwite

Yanditswe: 07-06-2017

Uko uganiriza umwana wawe kuva ukimutwite bimugiraho ingaruka nziza cyangwa se mbi . Ababyeyi benshi usanga batita ku byo bakorera abana babo mu gihe babatwite bakibeshya ko nta ngaruka byagira ku mwana utaravuka. Nyamara burya kuva umwana akiri mu nda ya nyina akeneye kwitabwaho by’umwihariko kuko ibyo akorerwa bimugiraho ingaruka mu buzima bwe bwose.

Nyuma y’ibyumweru 8 umubyeyi amaze gusama, akwiye kujya aganiriza umwana uri mu nda, akamuririmbira kuko umwana atangira kumva akiri mu nda ya nyina, ndetse n’ibyiyumviro bya nyina bimugiraho ingaruka. Urugero twatanga ni nk’iyo nyina yishimye ; wa munezero ugera ku mwana kandi iyo nyina ababaye ; agahinda k’umubyeyi kagera no ku mwana.

 1. Amezi ane mbere yo kuvuka k’uruhinja, ruba rushobora kumva urusaku. Umwana muto w’uruhinja abasha kwita ku majwi yabo amenyereye, urugero nk’ababyeyi be.
 2. Mu gihe cy’amezi abiri abana baratuza bagatega amatwi amajwi yabo bamenyeranye
 3. Ku mezi 4 ; uruhinja rutangira gushakisha aho ijwi ry’uvuga riturutse ;
 4. Ku mezi 6 ; uruhinja rutangira kwigana amajwi yabo rubana nabo ;
 5. Ku mezi 8 ; abana batangira kuvuga ngo : “ ma – ma – ma” ;
 6. Ku mezi 8 abana batangira kuvuga ijambo rimwe, “mama”, “dada” & “papa” kandi bakitaba igihe babahamagaye mu izina.

Ababyeyi barasabwa kwita kuri ibi :

 • Gucurangira abana umuziki n’indirimbo byiza byongerera uruhinja ubushobozi bwo kumva ;
 • Kuririmbira uruhinja cyangwa umwana muto ;
 • Kumwumvisha ibintu bifite amajwi atandukanye (urugero : isaha iririmba, inzogera, ingoma n’ibikinisho by’abana bivuza amajwi atandukanye…).
 • Kuvugisha abana no kubasomera inkuru zo mu bitabo by’abana, bigakorwa batitaye ku kigero cy’umwana, uko bakomeza kuvugisha umwana cyane no kumusomera niko umwana agenda yiga amagambo mashya amutegurira kuvuga.
 • Kuganiriza umwana ku byo urimo kumukorera. Urugero : Niba urimo kumwambika ; mubwire ibara ry’umwenda urimo kumwambika, ibara n’imiterere by’amasogisi n’ibindi.
 • Umwana akeneye guhabwa agaciro n’uburenganzira bwo kwihitiramo kuva akiri muto kuko bituma akura yigirira icyizere. Rero mubyeyi ugiye konsa uruhinja, kuruha amata cyangwa kurugaburira, banza ubaze umwana uti : “Nguhe ibere ?” “Nguhe amata ? cyangwa ibiryo ? “. Yego urabizi ko abikeneye kandi wowe nk’umubyeyi uziko ugomba kubimuha ariko uko kumuganiriza no kubanza kumubaza bituma yumva ko afite agaciro kandi akunzwe.
 • Umwana utangiye kwiga kuvuga aba akeneye kwigana imivugire y’abantu bakuru bahorana na we. Niba umwana avuze ijambo nabi ; wowe mubyeyi cyangwa murezi risubiremo neza. Urugero niba umwana avuze ngo ; “Ndashaka neke ; wowe mubyeyi uravuga ngo :” urashaka umuneke ?” Ibi bituma umwana agenda amenya imvugo nyayo y’ijambo rishya kuri we kandi atagaragarijwe ko yavuze nabi agakosorwa.

Ibyo ababyeyi bagomba kwitondera

Mu rwego rwo kurwanya ibyakwangiza amatwi y’abana n’ubushobozi bwabo bwo kumva. Ababyeyi bagomba :

 • Gushyira kure y’abana ibintu bashobora kujomba mu matwi, urugero nka turiya duti dukoreshwa mu gusukura mu matwi ( Tige Cotton/ Cotton Swabs) ;
 • Kurinda abana uburwayi bwo mu matwi ( ear infections) ;
 • Kurinda abana urusaku rukabije.

Byatanzwe na Kayitesire Queen

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

 • Andika hano igitekerezo cyawe