Uburyo bwo gutoza umwana kugira gahunda

Yanditswe: 09-03-2017

Kugira gahunda ni umuco mwiza ababyeyi bagomba gutoza abana bakawukurana kuko usanga iyo bakuze batagira gahunda bibagiraho ingaruka. Uzasanga umuntu utagira gahunda atajya atekana kandi no kwiteza imbere biramugora ndetse no mu mibanire ye n’abandi ugasanga abangamira abandi. Niyo mpamvu rero umwana yagatojwekugira gahunda hakiri kare dore ko uko imyaka ishira ariko ubuzima burushaho kugora aho uramutse utagira gahunda byakugora kububamo.

Dore uko watoza umwana kugira gahunda

Jya utoza umwana kumenya imirimo ifite agaciro agomba guheraho : Ibi yabikora mu masomo ndets eno mu mirimo yo mu rugo. Urugero niba umwana afite umukoro agomba gutanga ejo akaba afite n’undi agomba kumarana icyumweru, jya umubwira impamvu ari ingenzi guhera k’umukoro ukenewe ejo. No mu mirimo yo mu rugo bigomba kuba uko akajya amenya igifite agaciro kurushaho.

Gutoza umwana uko bakora gahunda mu tuntu duto : Egera umwana muri week end umubaze icyo yumva yakora mu gihe cye aba yisanzuyemo. Musabe ko yandika iminsi yose y’icyumweru buri munsi agashyiraho icyo azakoramo mu masaha ye yisanzuyeho. Undi munsi wahindura ukamubwira gukora gahunda y’amasomo azajya asubiramo , gutyo gutyo. Ibi bituma umwana atangira kwitoza gukorera kuri gahunda.

Sobanurira umwana uburyo ushobora guhuza imirimo yose icyarimwe : Niba utuma umwana ngo azane imyend aye yavanye kwiga bayimese ukabona abanje kuzana imyenda, ubundi akazana amasogisi mu kanya akongera akazana inkweto ugasanga bitwaye iminota myinshi kandi byashobokaga ko byose abizanira rimwe, icyog gihe uheraho umubwira uburyo bwo gukoresha igihe gito ku mirimo myinshi.

Toza umwana kutavanga ibintu ; nubwo hari ibyo umuntu yakorera rimwe ngo acungure igihe, siko byose wabivanga ngo bikunde kuko ahubwo hari ibyo usanga bitinda kurusha uko wakor akimwe ukongera ugakora ikindi.

Toza umwana gukora vuba : Abana ahanini usanga badaha agaciro igihe wabasaba kugira umurimo bakora bakawutindaho. Ni ingenzi rero ko umwana atozwa gukora vuba. Niba ubwiye umwana ngo atunganye icyumba cye. Muhe iminota runaka yumve ko ibintu byose bikorwa mu gihe runaka. Urugero wamubwira uti ; Tunganya icyumba cyawe mu minota 15 ubone kujya gukina”

Ereka umwana wawe uko bakora gahunda mu bintu runaka : Jya umwereka uko mu cyumba cye hagomba kuba hatunganye ibintu biri ku murongo, amenyere kutanyanyagiza ibintu niyo yabikora ari gukina akaba aziko nyuma yo gukina bigomba gutungana. Igihe cyose uwmana ashyize ikintu aho kitagomba kujya ujye ubimusubiriramo.

Kubera umWana urugero : Ntabwo wasaba umwana kugira gahund akandi nawe ntayo ugira. Akenshi abana bigana ibyo babonana abandi. Niba uza ugakuramo inkweto ukazishyira aho wiboneye ntuzasaba umwana kuva ku ishuro ngo zjye kuzibika ahabugenewe kandi abona abandi bazinyanyagiza aho babonye.

Toza uwmana ko buri kintu kigomba gukorwa mu gihe cyacyo : Urugero niba umwana ari gukora umukoro yavanye ku ishuri akaba ari kureba na televiziyo wamusobanurira ko agomba gukora ikintu kimwe akabona gukora ikindi.

Ni ingenzi rero ko mu byo dutoza abana bacu wakongeramo no kubatoza gukorera kuri gahunda no kugira gahunda muri rusange.

Gracieuse Uwadata

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe