Imiziro abantu bagira ntibemerewe gushyingiranwa

Yanditswe: 06-03-2017

Usibye kuba abashyingirnaywa batagejeje imyaka 21 no kuba umwe muri bo ashobora kuba yarashyingiranywe n’undi mbere amasezerano akaba ataraseswa , hari indi miziro abantu bigira ntibemererwe kuba bashyingiranywa mu mategeko kubera isano bafitanye yaba iziguye cyangwa se itaziguye.

Abantu bafitanye isano ikurikira ntibemererwa gushyingiranwa mu mategeko :

  • • Abafitanye isano y’ubuvandimwe itaziguye ntibashobora gushyingiranwa. Naho abafitanye isano y’ubuvandimwe iziguye ntibashobora gushyingiranwa kugeza ku gisanira cya karindwi.
  • • Birabujijwe ko umuntu ashyingiranwa na sebukwe cyangwa nyirabukwe.
  • • Ku byerekeye ukubera umubyeyi umwana utabyaye, birabujijwe ko :
  • 1° uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye yashyingiranwa nawe ;
  • 2° uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye yashyingiranwa n’abakomoka kuri uwo mwana ;
  • 3° uwagizwe umwana n’utaramubyaye yashyingiranwa n’uwashyingiranywe n’uwamugize umwana ;
  • 4° uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye yashyingiranwa n’uwashyingiranywe n’uwo mwana ;
  • 5° abagizwe abana n’umuntu umwe utarababyaye bashyingiranwa ;
  • 6° uwagizwe umwana yashyingiranwa n’abana b’uwemeye kumubera umubyeyi.

Imiziro ivugwa mu gace ka 5º n’aka 6º ishobora kutitabwaho umwanditsi w’irangamimerere abitangiye uruhushya kubera impamvu zikomeye.

Byakuwe mu itegeko Nº 32/2016 ryo ku wa 28/08/2016, Itegeko rigenga abantu n’umuryango

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe