Uko itegeko ry’umuryango riha inshingano abashakanye

Yanditswe: 14-02-2017

Itegeko ry’Umuryango riha abashyingiranywe inshingano zo kwita ku rugo rwabo aho bose usanga bafite inshingano zingana haba ku mugore ndetse no ku mugabo bitandukanye n’ibyo abantu bamwe bafata inshingano zimwe bakaziha umugore izindi bakazita iz’umugabo.

Inshingano yo kwita ku bana no kubarera

Kubera ugushyingirwa, abashyingiranywe bemera inshingano yo kwita ku bana bazabyarana, kubaha ibibatunga no kubarera bishingiye ku ndagagaciro z’umuco nyarwanda. Iyo umwe mu bashyingiranywe ateshutse kuri iyo nshingano, uwo bashyingiranywe cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu ashobora kubimurega.

Inshingano yo guha uwo mwashyingiranywe ibimutunga

Buri wese mu bashyingiranywe afite inshingano yo guha uwo bashyingiranywe ibimutunga iyo bikenewe.

Urugero ibitunga umuntu bitangwamo

Ibitunga umuntu bitangwa mu rugero nyir’ukubihabwa abikeneyemo kandi bigereranyije n’ubushobozi bwa nyir’ukubitanga. Ibitunga umuntu bitangwa mu mafaranga cyangwa mu bintu

Uburinganire hagati y’abashyingiranywe
Abashyingiranywe bafite uburenganzira n’inshingano bingana. Abashyingiranywe bagomba kudahemukirana, gutabarana no gufashanya.

Inshingano yo kubana

Ugushyingirwa biha abashyingiranywe uburyo bwo gushinga umuryango ndemyabuzima, kukanabaha itegeko ryo kubana. Ugushyingirwa kutakurikiwe no kubana mu gihe cy’umwaka umwe (1) nta mpamvu zifite ishingiro guha umwe mu bashyingiranywe uburenganzira bwo gusaba ubutane.

Uburenganzira ku mutungo w’abashyingiranywe

Uburenganzira ku mutungo w’abashyingiranywe butangira bakimara gushyingirwa imbere y’umwanditsi w’irangamimerere hakurikijwe uburyo bw’icungamutungo bahisemo. Iyo ishyingirwa risheshwe cyangwa iyo riteshejwe agaciro mbere y’uko abashyingiranywe babana nta nkurikizi rigira ku mutungo w’abashyingiranywe keretse iyo bigaragaye ko hari uwo baribarafatanyije.

Ubuyobozi bw’urugo

Abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw’urugo rwabo harimo kurwitaho kugira ngo rugwize umuco mwiza n’ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Umwe mu bashyingiranywe yiharira iyo nshingano iyo undi adashobora kuyikora. Iyo batabyumvikanyeho byemezwa n’inzego zibifitiye ububasha.

Kugira uruhare mu bitunga urugo

Buri wese mu bashyingiranywe agomba kugira uruhare mu bitunga urugo rwabo bikurikije uburyo n’amikoro ye.

Kutubahiriza inshingano z’urugo

Iyo umwe mu bashyingiranywe atubahirije inshingano ze, uwo bashyingiranywe ashobora kuregera urukiko rubifitiye ububasha kugira ngo hafatwe ibyemezo by’agateganyo birengera urugo cyane cyane ibyita ku bana.

Urukiko rufite ububasha mu manza zerekeye inshingano z’urugo

Urukiko rufite ububasha mu manza zerekeye inshingano z’urugo rw’aho abashyingiranywe batuye cyangwa baba nirwo rusuzuma ibirego byerekeye inshingano z’urugo. Ibi birego bitangwa mu nzira z’ikirego gitangwa n’umuburanyi umwe

Byakuwe mu itegeko Nº 32/2016 ryo ku wa 28/08/2016 rigenga abantu n’umuryango

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.