Uko umutungo w’uwazimiye hakekwa ko akiriho ucungwa

Yanditswe: 23-01-2017

Iyo umuntu yazimiye kandi ntawe yasigiye ububasha bwo gucunga ibye, bavuga ko akiriho mu gihe cy’imyaka ibiri (2) bahereye ku munsi baherukiraho amakuru yemeza ko akiriho.

Iyo hari umuntu yasigiye ububasha bwo gucunga ibye, bavuga ko akiriho mu gihe cy’imyaka ine (4).

Imicungire y’umutungo w’umuntu wazimiye hakekwa ko akiriho

Mu gihe umuntu wazimiye hakekwa ko akiriho, umutungo we ucungwa n’uwo bashyingiranywe hatitawe ku masezerano y’icungamutungo abashyingiranywe bari barahisemo, keretse urukiko rubigennye ukundi.

Iyo uwazimiye hakekwa ko akiriho atari yarashyingiwe, kandi akaba nta muntu yasigiye ububasha bwo gucunga ibye, Inama y’umuryango igena ushinzwe gucunga umutungo we. Iyo bishoboka, ava mu bashobora kuzamuzungura.

Iyo Inama y’umuryango idashoboye gushyiraho umuntu ucunga umutungo w’uwazimiye hakekwa ko akiriho cyangwa havutse izindi mpaka, umuntu wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba urukiko rubifitiye ububasha kugena ucunga umutungo

Ibarura ry’umutungo w’uwazimiye hakekwa ko akiriho

Uwashyingiranywe n’uwazimiye hakekwa ko akiriho cyangwa undi muntu wahawe inshingano zo gucunga umutungo w’uwazimiye hakekwa ko akiriho , agaragaza imimerere n’ibarura ry’ibintu byimukanwa n’ibitimukanwa by’uwazimiye hakekwa ko akiriho.

Imimerere n’ibarura ry’ibintu bikorerwa imbere y’uhagarariye Inama y’umuryango
w’uwazimiye hakekwa ko akiriho, akabishyiraho umukono kandi bigashyikirizwa umwanditsi w’irangamimerere w’aho umutungo uri bikamenyeshwa umwanditsi w’irangamimerere w’aho uwazimiye hakekwa ko akiriho atuye.

Ububasha bw’ucunga umutungo w’uwazimiye hakekwa ko akiriho

Uwashyingiranywe n’uwazimiye hakekwa ko akiriho cyangwa undi wahawe inshingano yo gucunga umutungo we , ahagararira uwazimiye hakekwa ko akiriho mu byerekeye gukoresha uburenganzira bwe ku mutungo no mu zindi nyandiko zerekeye umutungo afitemo inyungu, kandi agacunga umutungo we hakurikijwe amategeko agenga icungamutungo ryemewe n’amategeko.

Igihe gukeka ko umuntu akiriho birangirira

Gukeka ko uwazimiye akiriho birangira mu gihe ibimenyetso bigaragaza ko yapfuye bibonetse. Urwo rupfu ruhamywa n’inyandiko yemeza urupfu cyangwa urubanza rutangaza ko uwazimiye hakekwa ko akiriho yapfuye.

Byakuwe mu itegeko Nº 32/2016 ryo ku wa 28/08/2016, itegeko rigenga abantu n’umuryango

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe