Uko kwegeranya no kugabana ibizungurwa bikorwa

Yanditswe: 20-12-2016

Kwegeranya ibizungurwa ni ukubarura umutungo wose ugomba kuzungurwa kugira ngo abazungura b’uwapfuye cyangwa abo yahaye indagano babashe kwegukana ibyo bemerewe kuri uwo mutungo.

Inama y’umuryango ni yo ishinzwe gukemura impaka cyangwa ibibazo mu muryango byerekeranye n’izungura mbere y’uko bishyikirizwa Komite y’Abunzi cyangwa urukiko rubifitiye ububasha.

Iyo yiga ku bibazo byerekeranye n’izungura, inama y’umuryango igena abagize inama ishinzwe iby’izungura muri aba bakurikira:

 1. uhagarariye abazungura igihe harimo abagejeje ku myaka y’ubukure;
 2. uwapfakaye igihe ahamagawe mu izungura;
 3. Uhagarariye umuryango w’uwapfuye
 4. Abantu babiri (2) b’inshuti z’umuryango, umwe ku ruhande rw’umugabo, undi ku ruhande rw’umugore iyo bashyingiranywe.

Inama ishinzwe iby’izungura igenzurwa mu mirimo yayo n’Inama y’Umuryango.

Inshingano z’Inama ishinzwe iby’izungura

Inama ishinzwe iby’izungura ifite inshingano zikurikira:

 1. guhitamo umuntu ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa no kumugenzura;
 2. kwemeza ibyakozwe n’ushinzwe kwegeranya ibizungurwa;
 3. gufata ibyemezo ku mpaka zose zerekeranye n’imirimo y’ushinzwe kwegeranya ibizungurwa.

Ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa

Uretse iyo irage ryabigennye ukundi, ushinzwe kwegeranya ibizungurwa atoranywa n’Inama ishinzwe iby’izungura ikamuha inshingano, harimo kugaragaza no kugena uko imyenda izungurwa izishyurwa, ikagena n’igihe ntarengwa agomba kuba yazirangirije.

Iyo bishoboka, agomba kuva mu bazungura b’uwapfuye. Iyo arangije inshingano ze, ushinzwe kwegeranya ibizungurwa akorera raporo Inama ishinzwe iby’izungura kugira ngo yemeze ibyakozwe.

Kwishyura imyenda ikurwa mu mutungo uzungurwa

Mu kwishyura imyenda ikurwa ku mutungo, ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa agomba kubahiriza urutonde rukurikira:

 1. ibyatanzwe mu ishyingurwa ry’uwapfuye;
 2. ibyatanzwe mu icunga, iyegeranya n’ikigereranyo cy’ibizakoreshwa mu igabana ry’umutungo uzungurwa;
 3. imyenda yose uwapfuye asize igejeje igihe cyo kwishyurwa;
 4. indagano yatanzwe n’uwapfuye.

Byakuwe mu itegeko Nº27/2016 ryo ku wa 08/07/2016, Itegeko rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, ryasohotse mu igazeti ya leta No 31 yo kuwa 01 Kanama, 2016

IBITEKEREZO

 • To create paragraphs, just leave blank lines.