Ahabanza » Uburinganire » Mu muco » Izungura rikozwe hatabayeho kuraga

Izungura rikozwe hatabayeho kuraga

Yanditswe kuwa 22-11-2016 Saa 03 : 42

Izungura rikozwe nta rage ni izungura rikorwa hakurikijwe itegeko, iyo nta rage ryabayeho. Menya byinshi ku buryo iryo zungura rikorwa:

Urutonde rw’abazungura bahoraho

Mu izungura hakurikizwa urutonde rukurikira:

 1. abana b’uwapfuye;
 2. se na nyina b’uwapfuye;
 3. abavandimwe b’uwapfuye basangiye ababyeyi bombi;
 4. abavandimwe b’uwapfuye basangiye umubyeyi umwe;
 5. ba sekuru na nyirakuru b’uwapfuye;
 6. ba se wabo, ba nyirasenge, ba nyirarume na ba nyina wabo b’uwapfuye.

Haseguriwe ibiteganywa n’ingingo ya 41 y’iri tegeko, buri rwego rw’abazungura ruzitira izindi mu rutonde rw’izungura. Abana b’uwapfuye basangiye ababyeyi bombi bazungura mu gisekuru cya se n’icya nyina, naho abana bahuje umubyeyi umwe gusa bazungura mu gisekuru cy’umubyeyi wabo gusa
.
Ihagararira mu izungura

Uretse se na nyina, sekuru na nyirakuru b’uwapfuye, iyo abazungura b’uwapfuye bapfuye mbere ye, bahagararirwa mu izungura n’ababakomokaho. Ku bakomoka k’uwapfuye, iryo hagararirwa ntirigira aho rirangirira kandi igabana rikorwa hakurikijwe igisekuru.

Uburenganzira bw’uwapfakaye ku izungurwa ry’uwo bari barashyingiranywe

Uwapfakaye afite uburenganzira bwo kugira uruhare mu izungura ry’umutungo wasizwe n’uwo bari barashyingiranywe. Uwapfakaye uhamagawe mu izungura, azungurana mu buryo bungana n’abazungura bo ku rwego rwa mbere. Iyo nta bazungura bo ku rwego rwa mbere bahari, azungurana n’abazungura bo ku rwego rwa kabiri. Iyo na bo badahari, azungurana n’abo ku rwego rwa gatatu, bityo bityo.

Uburyo izungurwa rikorwamo mu gihe cy’ivangamutungo rusange

Abashyingiranywe bafitanye amasezerano y’ivangamutungo rusange bazungurwa mu buryo bukurikira:

 1. iyo umwe apfuye usigaye yegukana umutungo wose akubahiriza inshingano yo kurera abana babo n’ab’uwapfuye bemewe n’amategeko;
 2. iyo bombi bapfuye basize abana, umutungo wose uzungurwa n’abana bose abapfuye basize. Iyo hari abana badahuriyeho, umutungo ugabanywamo kabiri (2), buri mwana akazungura umubyeyi we;
 3. iyo bombi bapfuye badasize abana, umutungo ugabanywamo kabiri, kimwe cya kabiri (1/2) kigahabwa abazungura b’umugabo ikindi kigahabwa abazungura b’umugore
 4. ; iyo uwapfakaye nta mwana afitanye n’uwapfuye akongera gushaka afata kimwe cya kabiri (1/2) cy’umutungo nk’uburenganzira akura ku masezerano y’ivangamutungo, kimwe cya (1/2) gisigaye akakizungurana n’abazungura bandi b’uwapfuye. Muri icyo gihe agumana bitatu bya kane (3/4) by’umutungo w’uwapfuye. Iyo atongeye gushyingirwa yegukana umutungo wose akawurereramo abana uwapfuye yemeye cyangwa yemejwe n’amategeko, iyo bahari
 5. iyo uwapfakaye yongeye gushyingirwa kandi nyamara yari afitanye abana n’uwapfuye cyangwa hari abo yari yaremeye cyangwa yaremejwe ku buryo bwemewe n’amategeko, izungura ry’uwapfuye rirafungurwa, maze kimwe cya kabiri (1/2) kikegukanwa n’uwapfakaye nk’uburenganzira akura ku masezerano y’icungamutungo, ikindi akakizungurana n’abana bose uwapfuye asize ku buryo bungana. Muri icyo gihe, uruhare rw’abana batarageza ku myaka y’ubukure arakomeza akarubacungira, keretse urukiko rubigennye ukundi.
 6. iyo uwapfakaye ataye inshingano zo kurera abana bose cyangwa bamwe muri bo uwapfuye asize, yamburwa n’urukiko rubifitiye ububasha izo nshingano na kimwe cya kabiri (½) cy’umutungo wose, rukanagena ushinzwe kubarera no kubacungira umutungo kugeza igihe bagiriye imyaka y’ubukure

Ubutaha tuzabagezaho uburyo izungura rukorwa ku bahisemo ubundi buryo bw’ishyingirwa.

Byakuwe mu itegeko Nº27/2016 ryo ku wa 08/07/2016, Itegeko rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, ryasohotse mu igazeti ya leta No 31 yo kuwa 01 Kanama, 2016

IBITEKEREZO

 • To create paragraphs, just leave blank lines.