Ahabanza » Uburinganire » Mu muco » Impamvu zo kwamburwa uburengenzira bwo kuzungura

Impamvu zo kwamburwa uburengenzira bwo kuzungura

Yanditswe kuwa 08-11-2016 Saa 02 : 04

Umuntu wese uziko yemewe mu bazungura nkuko bemewe n’itegeko ashobora kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura agakurwa mu bandi bitewe no gukora amwe mu makosa akurikira :

Impamvu zituma habaho kwamburwa nta mpaka uburenganzira bwo kuzungura
Yamburwa nta mpaka uburenganzira bwo kuzungura, umuzungura wese :

1° wakatiwe n’inkiko kubera ko yishe abishaka cyangwa yagambiriye kwica uzungurwa ;
2° wakatiwe n’inkiko kubera ko yabeshyeye cyangwa yatanzeho uzungurwa ubuhamya bw’ibinyoma bwashoboraga gutuma akatirwa n’inkiko igifungo nibura cy’amezi atandatu (6) ;
3° wataye nkana umwana we uzungurwa, wamugiriye igikorwa cy’urukozasoni, wamwangije imyanya ndangagitsina, wamusambanyije cyangwa wamushoye mu busambanyi.

Icyemezo cy’urukiko cyonyine kirahagije kugira ngo umuzungura wemewe n’itegeko wakoze kimwe mu byaha byavuzwe mu gika kibanziriza iki, avanwe mu bazungura.
Izindi mpamvu zishobora gutuma habaho kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura

Ashobora kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura, umuzungura wese wemewe n’itegeko cyangwa uwahawe indagano wese :

1° wacanye umubano wa kibyeyi n’uwapfuye igihe yari akiriho ;
2° wirengagije abigambiriye kandi yari ashoboye kwita k’uzungurwa mu gihe yari abikeneye ;
3° witwaje ubushobozi buke bw’uzungurwa, ari ubwo mu mutwe cyangwa ku mubiri, akiharira igice cyangwa ibizungurwa byose ;
4° warigishije nkana, wacagaguye cyangwa wangije irage rya nyuma ry’uwapfuye atabimwemereye, cyangwa wihaye uburenganzira agendeye ku irage ryavanweho cyangwa ryataye agaciro.

Ufite uburenganzira bwo kuzungura wese ashobora, mu gihe kitarenze umwaka umwe (1) uhereye ku munsi izungura ryatangiriyeho cyangwa ku munsi yamenyeyeho imwe muri izi mpamvu, gusaba urukiko rubifitiye ububasha kwambura uburenganzira bwo kuzungura ugomba kuzungura cyangwa ugomba guhabwa indagano, wateje imwe mu mpamvu zavuzwe mu gika cya mbere cy’iyi ngingo. Ikirego gitangwa mu buryo bw’ibirego byihutirwa.

Kwirengagiza impamvu zambura uburenganzira bwo kuzungura
Haseguriwe ibivugwa mu ngingo ya 56 n’iya 57 z’itegeko rigenga imicungir ey’umutungo w’abashakanye, impano n’izungura, iyo mbere yo gupfa, uzungurwa wari uzi impamvu yashoboraga gutera kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura, nyamara ntabikore, uzungura ntiyamburwa uburenganzira bwo kuzungura.
Inkurikizi zo kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura

Uwambuwe uburenganzira bwo kuzungura avanwa mu mubare w’abazungura b’uwapfuye. Umugabane yagombaga kubona wongerwa ku migabane y’abazungura basigaye.

Uwambuwe uburenganzira bwo kuzungura abuzwa gusa kuzungura umutungo w’uwo yahemukiye, ariko ashobora kuzungura undi mutungo w’umuryango. Icyakora, uwambuwe uburenganzira bwo kuzungura buvugwa mu ngingo ya 56 y’iri tegeko (Impamvu zituma habaho kwamburwa nta mpaka uburenganzira bwo kuzungura ) atakaza uburenganzira bwo kuzungura ku mutungo wose w’umuryango akomokamo, hatitawe ku buryo bw’imicungire y’umutungo.

Uzungura cyangwa uhabwa indagano wakuwe mu mubare w’abazungura kubera kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura, ategetswe gusubiza umutungo yazunguye, yarazwe cyangwa agaciro kawo mu gihe akiriho.

Byakuwe mu itegeko Nº27/2016 ryo ku wa 08/07/2016, Itegeko rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, ryasohotse mu igazeti ya leta No 31 yo kuwa 01 Kanama, 2016

Ibitekerezo byanyu

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe