Ahabanza » Uburinganire » Mu muco » Sobanukirwa iby’impano hagati y’abakiriho

Sobanukirwa iby’impano hagati y’abakiriho

Yanditswe kuwa 18-10-2016 Saa 01 : 10

Impano hagati y’abakiriho ni amasezerano y’ubugiraneza atuma umuntu aha undi mu mutungo we ku buryo budasubirwaho kandi uhawe akabyemera.

Itegeko rigenga impano hagati y’abakiriho

Haseguriwe ibiteganywa ukundi n’amategeko rusange agenga amasezerano, impano zikozwe mu rwego rw’umuryango hagati y’abakiriho zigengwa n’iri tegeko

Kugira agaciro kw’impano hagati y’abakiriho

Impano hagati y’abakiriho igira agaciro ku munsi uyihawe ayemereyeho. Uhawe impano ashobora kuyemera mu nyandiko cyangwa mu mvugo. Kwegurira umuntu uburenganzira ku mutungo wimukanwa cyangwa utimukanwa watanzwe bikorwa hakurikijwe amategeko abigenga

Guta agaciro kw’impano hagati y’abakiriho

Impano yose ita agaciro iyo:

• Ishyirwa mu bikorwa ryayo rishingira k’ugushaka gusa k’uwayitanze;
• Itubahirije amategeko ndemyagihugu n’imigenzo myiza;
• Itanzwe n’utari nyirayo;
• Itegeka uyihawe kuriha imyenda y’uyitanze cyangwa ibindi agomba, bitariho cyangwa bitagaragajwe mu gihe cy’itangwa ryayo;
• Utanga yisigiramo uburenganzira bwo gutanga cyangwa kugurisha kimwe cyangwa byinshi mu bintu atanze.

Ikirego kigamije gutesha agaciro impano hagati y’abakiriho

Ikirego kigamije gutesha agaciro impano itanzwe hagati y’abakiriho gitangwa n’uwayitanze, uwayihawe cyangwa n’undi wese ubifitemo inyungu mu gihe kitarenze umwaka umwe (1) uhereye igihe impamvu ituma impano isabirwa guteshwa agaciro yabereyeho.
Inkurikizi zo gutesha impano agaciro

Impano iteshejwe agaciro, ifatwa nk’aho itigeze ibaho. Ibyari byaratanzweho impano n’ibyabyawe nayo byose bikiri mu maboko y’uwahawe birasubizwa. Iteshwagaciro ry’impano ntacyo ribangamiraho abahawe ingwate ku mutungo wari waratanzweho impano cyangwa abandi bafite uburenganzira kuri wo.

Iseswa ry’impano hagati y’abakiriho Impano yose itanzwe hagati y’abakiriho iseswa ku mpamvu zikurikira:

• Iyo uhawe impano yanze kubahiriza inshingano yari yarahawe ziyiturutseho
• Ubuhemu bw’uwahawe.

Ikirego gisaba gusesa impano yatanzwe hagati y’abakiriho

Ikirego gisaba gusesa impano gitangwa mu gihe kitarenze umwaka umwe (1) uhereye igihe impamvu iryo seswa risabirwa yabereyeho cyangwa igihe nyir’ukurisaba yayimenyeyeho. Icyo kirego ni gatozi k’uwatanze impano kandi ntashobora kugitanga aryoza abazungura b’uwo yayihaye. Icyakora, iyo uwayitanze apfuye yari yarakigejeje mu rukiko, abamuzungura bashobora kugikomeza mu izina rye.
Inkurikizi z’iseswa ry’impano hagati y’abakiriho

Iyo impano isheshwe, uwayihawe ategekwa gusubiza ibyo yari yarahawe ku bw’amasezerano y’impano. Icyakora, ntashobora gutegekwa gusubiza agaciro k’ibyo na we yatanze cyangwa yagurishije mbere y’uko urukiko rushyikirizwa ikirego. Ntategekwa kandi gusubiza ibyo yabyaje iyo mpano cyangwa izindi nyungu izo ari zo zose yakuye kuriyo. Iyo uwahawe hari ibyo yakoze kugira ngo yongere agaciro k’impano yahawe arabisubizwa igihe isheshwe. Iryo seswa ntacyo ribangamiraho abahawe ingwate ku bintu byari byaratanzwe kimwe n’abafite ubundi burenganzira kuri byo.

Byakuwe mu itegeko Nº27/2016 ryo ku wa 08/07/2016, Itegeko rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, ryasohotse mu igazeti ya leta No 31 yo kuwa 01 Kanama, 2016

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.