Uko uburinganire buhura no kuba umugore yaravuye mu rubavu rw’umugabo

Yanditswe: 05-07-2014

Kimwe mu bintu bikunze kugibwaho impaka ku bijyanye n’uburinganire bw’umugabo n’umugore mu bemera Bibiliya ni kuba Eva yararemwe bivuye mu rubavu rwa Adamu. Hari ababyitwaza rero bagamije kwereka ko umugabo asumba umugore nyamara atariko biri.

Ibyo rero byanditse mu gitabo cy’Itangiriro 2:19-24 : Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama, urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu, iruhindura umugore imushyira uwo muntu.Aravuga ati “Uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, Ni akara ko mu mara yanjye, Azitwa Umugore kuko yakuwe mu Mugabo.”Ni cyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n’umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe.

Umwe mu bakunze gusobanura Uburinganire bushingiye kuri Bibiliya Pasteri Christine Gatabazi asobanura neza icyo kuba Eva yaravuye mu rubavu bisobanura akerekana ko bitagira umugore umuntu wo hasi y’umugabo na gato. Dore uko abisobanura mu nyigisho yise “The blue print of the creation of male and female gender” :
Kuba Imana yararemye umugore avuye ku mugabo kwari ukwerekana ko bose bakoze mu bintu bimwe, ko basangiye ubumuntu. Eva ni umwe n’uwo yavanywemo asangira ubumuntu bwa adamu. Kuba basa, bangana bikubiye mu byo adamu yavuze ko ari akara ko mu mara ye n’igufa ryo mu magufa ye.
Akomeza kandi yerekana ko Ijambo ry’igiheburayo risobanura umugabo ari “ish” naho irisobanura umugore ni “ishshah. Aya magambo yombi ni kimwe usibye ko rimwe ryongeraho ko ari iry’ igitsinagore . Ndetse icyo gisubizo cya Adam cyerekana gusobanukirwa n’umubano wabo nk’abahwanye ndetse bangana.

Muri izo nyigisho kandi agaruka ku kuba mu miterere y’umugabo n’iy’umugore bitameze kimwe ariko ko bitarutisha umwe uwundi. Agira ati : “ Igikorwa cy’iremwa gishimangira ko umugabo n’ umugore baremwe bahwanye ngo buzuzanye muri byose. Ariko kungana kwabo ntabwo gukuraho ko buri wese afite ibyo yihariye n’ibyo batandukaniyeho. Eva yari yuzuye atandukanye na Adamu adasa nka Adamu ariko kandi yakomotse kuri adam ndetse barahwanye.

Ikindi mu gusobanura iri jambo kandi ry’uko Eva yakomotse kuri Adamu, hanongera hakagaruka ibijyanye n’urugo aho usanga akenshi umugore yitirirwa inshingano yo kubyara gusa, kandi afite izindi mpano n’inshingano yahawe. Pasteri Christine rero abisobanura atya : “Umusore cyangwa inkumi bashobora kubaho ubuzima bwuzuye ari bonyine ariko kandi no gushyingirwa bifite uko bibaha kuzuzanya.
Ni ibintu by’igiciro kuba uri umuntu ukazitwa mama cyangwa ukitwea papa ni umugisha wa mbere muri ubu buzima. Ariko kuba umugore birenze kuba umubyeyi, ni umuntu wihariye nkuko ari ko bimeze ku mugabo. Aba bantu bombi bafite impano n’inshingano zitandukanye mbere yo kubaka umuryango ndetse barenze kugira urugo.Uko kuri ku ruhande rw’umugore ntirwagombye kwirengangizwa.

Mu gusoza rero twavuga ko umugore n’umugabo bangana ariko kandi badateye kimwe ntago umugore ari fotokopi y’umugabo nkuko Pasteri Christine abivuga ahubwo atandukanye nawe bidakuyeho ko bangana, ko nta usumba undi.

Yanditswe na Astrida

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe