Choufleur ivanze na karoti

Ibikoresho
-  Chou fleur 1
-  Karoti 4 ziringaniye
-  Puwaro 1
-  Amavuta ibiyiko 2
-  Amazi igice cya litiro
-  Umunyu

Uko bitegurwa

Kata chou fleur ukoresheje intoki uca buri ntete uko iba imeze
Kata karoti mo uduce duto
Togosa karoti, nizimara akanya ushyiremo choufleur bibire akanya gato ntibishye cyane ushyiremo akunyu gacye hanyuma ubikure ku muriro
Fata ipanu ushyireho amavuta ukaranga puwaro, nizimara guhumura ariko zitarahindura ibara, shyiramo za chou fleur na karoti watogosheje vanga witonze kugirango udashwanyuza chou fleur. ushobora kunyanyagizaho twa persil niba udukunda
Vanga akanya gato hanyuma ubyarure. Bitegurane n’ibirayi n’isosi y’inyama.

Agasaro.com
photo: google