Impamvu zituma ishyingirwa riteshwa agaciro

Yanditswe: 01-08-2016

Impamvu zituma habaho guta agaciro mu buryo budasubirwaho ziteganywa n’itegeko kandi urukiko ntirwemerewe kuzisesengura. Impamvu zituma habaho guta agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho zisesengurwa n’umucamanza mu bwisanzure bwe.

Ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho gitangwa na buri wese ubifitemo inyungu naho ikirego kigamije gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo bushobora gusubirwaho gitangwa n’abashyingiranywe, ababyeyi cyangwa n’uhagarariye inama y’umuryango

Impamvu zituma gushyingirwa bita agaciro mu buryo budasubirwaho

  1. • Iyo umwe mu bashyingiranywe atarageza ku myaka makumyabiri n’umwe (21) ;
  2. • Ishyingirwa ry’abafitanye isano ishingiye ku buvandimwe cyangwa ishingiye ku ishyingirana ku rwego rubujijwe ;
  3. • Gushyingiranwa bwa kabiri, ishyingirwa rya mbere ritaraseswa ;
  4. • Ishyingirwa ryakozwe umwe mu bashyingiranywe atabyemeye.

Gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho

Gutesha agaciro ishyingirwa mu buryo budasubirwaho bisabwa n’umwe mu bashyingiranywe cyangwa n’undi wese ubifitemo inyungu mu rukiko rubifitiye ububasha.

Icyakora, gutesha agaciro ishyingirwa kubera ko umwe mu bashyingiranywe atabyemeye ntibishobora kuregerwa iyo abashyingiranywe babanye amezi cumi n’abiri (12) akurikirana

Ingaruka zo gutesha agaciro ishyingirwa ku buryo budasubirwaho

Ishyingirwa riteshejwe agaciro ku buryo budasubirwaho rifatwa nk’aho ritigeze ribaho uhereye ku munsi isezerano ryo gushyingirwa ryakoreweho. Icyakora, ishyingirwa ritaye agaciro rigenera abana uburenganzira burikomokaho kabone n’iyo abashyingiranywe bombi baba barabigiranye uburyarya. Iryo teshagaciro ntirikuraho kandi uburenganzira n’imirimo nshinganwa y’ababyeyi ku bana.

Impamvu zituma ishyingirwa rita agaciro mu buryo bushobora gusubirwaho

  1. • Iyo ukwemera k’umwe mu bashyingiranywe gufite inenge ;
  2. • Iyo ishyingirwa ritabereye mu ruhame ;
  3. • Iyo ishyingirwa ryakozwe n’umwanditsi w’irangamimerere utabifitiye ububasha
    cyangwa undi muntu wese wihaye imirimo itari iye

Ingaruka zo gutesha agaciro ishyingirwa ku buryo bushobora gusubirwaho

Ishyingirwa rishobora guteshwa agaciro ku buryo bushobora gusubirwaho ntirishobora guta agaciro iyo abashyingiranywe babanye amezi atandatu (6) akurikirana uhereye igihe impamvu ituma rita agaciro yamenyekaniye.

Byakuwe mu mu mushinga w’itegeko rigenga umuryango n’abantu kuva ku ingingo y’i 180 kugeza ku ngingo yaryo y’i 189

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe