Ibyo gushyingirwa n’umunyamahanga mu mategeko

Yanditswe: 07-06-2016

Birashoboka ko abanyamahanga baba mu Rwanda bahashyingirirwa cyangwa se umunyamahanga akaba yashyingiranwa n’umunyamahanga uba mu Rwanda ariko adafite ubwenegihugu. Ku mpande zombi hari icyo bisaba kugirango ugushyingirwa kwabo kwemerwe.

Mu gihe ishyingirwa ribereye mu Rwanda, umwe mu bashyingirwa cyangwa bombi ari abanyamahanga, umwanditsi w’irangamimerere agomba, koherereza Minisitiri ufite ububanyi n’amahanga mu nshingano ze inyandiko y’ishyingira, nawe akayoherereza uhagarariye mu Rwanda igihugu cy’umwe mu bashyingirwa w’umunyamahanga mu minsi mirongo itatu (30) ikurikira iryo shyingirwa.

Uko bigenda igihe mwasezeraniye hanze

Buri nyandiko y’umwanditsi w’irangamimerere y’umunyarwanda cyangwa y’umunyamahanga yakorewe mu mahanga hakurikijwe imiterere ikoreshwa muri icyo gihugu igira agaciro mu Rwanda, keretse iyo hari izindi nyandiko cyangwa andi makuru aturutse hanze cyangwa ibindi bimenyetso bivuye ku nyandiko ubwayo bigaragaza ko iyo nyandiko itubahirije amategeko, ari impimbano cyangwa ibirimo bidahuje n’ukuri. Iyo hariho gushidikanya, inyandiko isuzumwa n’urukiko hakurikijwe uburyo bukoreshwa mu gusuzuma inyandiko zakorewe hanze.

Aho inyandiko z’irangamimerere zakorewe mu mahanga zandukurirwa
Bisabwe na nyir’ubwite, inyandiko zakorewe mu mahanga zandikwa mu bitabo by’irangamimerere by’aho atuye.

Umwanditsi w’inyandiko y’irangamimerere agomba kopi nyir’ubwite cyangwa uwo yatumye yabihereye uburenganzira bwanditse

Imanza zisimbura inyandiko z’irangamimerere zakorewe mu mahanga

Iyo inyandiko y’irangamimerere yakorewe mu mahanga idashobora kuboneka ku mpamvu iyo ariyo yose, ishobora gusimburwa n’urubanza ruciwe, bisabwe n’umuntu wese ubifitemo inyungu, mu rukiko rubifitiye ububasha rw’aho uyisaba atuye cyangwa acumbitse. Urukiko rushobora gutegeka ko habaho iperereza igihe rubona ko ari ngombwa.

Icyemezo cy’urukiko ku rubanza rwaciwe burundu cyohererezwa umwanditsi w’irangamimerere w’aho urebwa n’ikibazo atuye cyangwa acumbitse. Byandukurirwa mu bitabo by’uwo mwaka, kandi imvugo ibyerekeyeho igashyirwa mu mpande y’igitabo cy’irangamimerere.

Ngibyo bimwe mu bijyanye no gushyingirwa n’umunyamahanga mu mategeko no kwemerwa kw’inyandiko ndangamimerere z’abanyamamahanga baba mu Rwanda.

Byakuwe mu mushinga w’itegeko rigenga abantu n’umuryango

IBITEKEREZO

  • To create paragraphs, just leave blank lines.